Navn

§1

DUPs navn er: “Danske Uafhængige Pladeselskaber" - herunder kaldet DUP.

§2

DUP er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Formål

§3

Foreningen er en brancheorganisation der har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser ved at arbejde for at sikre Foreningens politiske indflydelse og give medlemmerne bedst mulige erhvervsmæssige betingelser i ind- og udland.

§3, stk. 2

DUP skal, i det omfang forvaltningen af medlemmernes rettigheder måtte være overladt til DUP, indkassere, administrere og fordele de til medlemmerne indkomne indtægter af deres rettigheder. Fordelingsnøglerne for disse midler udformes af bestyrelsen, men skal til enhver tid afspejle de enkelte medlemmers andel af det relevante marked, fx radio-airplay, salg, omsætning o.lign. Af de indtægter der indkasseres på medlemmernes vegne er DUP berettiget til at fratrække et administrationsgebyr før udbetaling til medlemmerne. Administrationsgebyret fastsættes af bestyrelsen og skal stå i rimeligt forhold til de arbejdsopgaver, der er forbundet med administrationen.

§3, stk. 3

DUP er berettiget til i nærmere afgrænset omfang at uddelegere de opgaver, der fremgår af §3 til en tredjepart. Uddelegering fratager ikke DUP det overordnede ansvar. Uddelegering af en væsentlig del af opgaver kræver generalforsamlingens godkendelse. 

Medlemmer

§4

Som medlemmer af DUP kan optages fonogramproducenter, der producerer fonogrammer til udnyttelse på det danske territorium, og som ikke betegnes som major-selskaber . DUP kan ikke tilbyde medlemskab til selskaber, hvor major-selskaber ejer mere end 49% af det pågældende selskab. 

§4, stk. 2

Indmeldelse sker ved ansøgning til DUP’s sekretariat. Hvis ansøger opfylder kravene til optagelse, behandles ansøgningen af sekretariatet. Hvis der kan være tvivl om ansøgers opfyldelse af kravene til optagelse, behandles ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§4, stk. 3

Det er et krav for at opnå og bevare medlemskab af DUP, at fonogramproducenten vil arbejde for DUPs overordnede formål og overholde DUPs love og regler. 

§4, stk. 4

Et medlem kan ved indmeldelse eller senere anmodning herom til bestyrelsen få status som ”passivt medlem”. Som passivt medlem forstås et støttemedlemskab uden valgret til bestyrelsen og uden stemme på generalforsamlingen.

Medlemspligter

§5

Ved medlemskab i DUP bliver medlemmet umiddelbart bundet af de til enhver tid gældende vedtægter og andre regler, som fremgår af foreningens hjemmeside, f.eks. foreningens Code of Conduct.

§5, stk. 2

Medlemmer, der bryder DUPs love og regler eller som skader DUPs ry og omdømme, kan ekskluderes fra DUP. 

§5, stk. 3

Vedtagelse om eksklusion sker af generalforsamlingen med 2/3 flertal efter indstilling fra bestyrelsen. 

Kontingent og udmeldelse

§6

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forlods ved medlemstegning. Kontingentåret løber fra 1. april - 31. marts. Ved indmeldelse i kontingentperioden fastsættes kontingentet forholdsmæssigt.

Alle medlemmer betaler et basiskontingent, der suppleres med et tillæg per ekstra stemme udover den første, som det enkelte medlems omsætning udløser ifølge omsætningsintervallet i §9.

§6, stk. 2

Kvittering for betalt årskontingent er gyldigt medlemsbevis.

§6, stk. 3

Udmeldelse af DUP følger kontingentåret og kan således ske frem til d. 31. marts med virkning fra 1. april i et givent år. Et udmeldt medlem er endvidere bundet af aftaler, som DUP har indgået, indtil sådanne aftaler lovligt kan opsiges eller ophører. 

Generalforsamling

§7

Generalforsamlingen er DUPs øverste myndighed. 

§8

Ordinær generalforsamling afholdes årligt hvert år inden det 1 . kvartals udgang. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 

§9

Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret ved generalforsamlingen. Afstemning kan foregå ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller elektronisk. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Antallet af stemmer fastslås ud fra følgende omsætningsinterval:

a) Kr. 0 – kr. 100.000, 1 stemme

b) Kr. 100.001 – kr. 250.000,  2 stemmer

c) Kr. 250.001 – kr. 500.000,  3 stemmer

d) Kr. 500.001 – kr. 1.000.000,  4 stemmer

e) Over kr. 1.000.000,  5 stemmer

Et medlems omsætning beregnes ud fra den af medlemmet oplyste omsætning fra indtægter på indspilningsrettigheder, dvs. indtægter fra Gramex, MPO, synkroniseringsindtægter, salg, streaming mv.

Sekretariatet udarbejder et skema, hvor disse indtægter angives. Skemaet sendes af medlemmet til en uvildig person udpeget af bestyrelsen.
Stemmeandel til generalforsamling baserer sig på nyeste omsætningstal - højst to år tilbage i tiden. Hvis skemaet ikke udfyldes og indsendes rettidigt med data fra et af de foregående 2 år, vil medlemmet alene have 1 stemme på generalforsamlingen.

§10

Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal. 

Afstemning foregår ved håndsoprækning samt forudgående elektronisk stemmeafgivning. Der kan  forlanges skriftlig afstemning, for eks. ved personvalg. Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt. 

§11

Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med undtagelse af § 3 (formål) og § 28 (opløsning), der kræver mindst 2/3 flertal. 

§12

Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Forpersonens beretning
 • Godkendelse af årsregnskab
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Godkendelse af bestyrelsens honorar
 • Forslag
 • Valg af forperson
 • Valg af højst 6 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 1-2 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Evt.

§13

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§14

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden. 

Bestyrelse

§ 15 

Bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter, vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Opstillingsberettigede er ethvert fuldgyldigt medlem af DUP, der ikke har status af passivt medlem. Opstilling skal ske skriftligt mindst 8 dage forud for ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan udskifte et bestyrelsesmedlem, såfremt bestyrelsesmedlemmet i det første år af sin siddeperiode ikke har levet op til minimumsforventningen om aktivitetsniveau. 

Minimumsforventingen om aktivitetsniveau er deltagelse i 50% af bestyrelsesmøderne (enten ved fysisk eller digitalt fremmøde). Beslutningen om udskiftning af et bestyrelsesmedlem træffes om nødvendigt ved almindeligt flertal internt i bestyrelsen

§16

Bestyrelsen består af forperson, og højst 6 medlemmer, samt 1-2 suppleanter, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 

§16, stk. 2

Med virkning for den ordinære generalforsamling i 2025

Et køn kan maksimalt udgøre 5/9 af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse (inkl forperson og suppleanter).
Såfremt 5/9 balancen ekstraordinært ikke kan opfyldes ved generalforsamlingens valg af bestyrelse, kan generalforsamlingen undtagelsesvist dispensere. 

§17

Forpersonen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstforperson, kasserer og øvrige poster som bestyrelsen finder hensigtsmæssig. 

Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling supplere sig med et nyt medlem, fortrinsvist med den øverste på suppleantlisten. Udtræder forpersonen, indsættes næstforpersonen som forperson, og bestyrelsen vælger en ny næstforperson.

Foreningen tegnes af forpersonen for bestyrelsen.

§18

Bestyrelsesmøder indkaldes af forpersonen, og afholdes mindst 4 gange pr. år. 

§19

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. 

§20

Bestyrelsen repræsenterer DUP udadtil og tilrettelægger og gennemfører DUPs aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger. 

§21

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsforpersonen skal altid være et bestyrelsesmedlem.

§21, stk. 2

Bestyrelsen kan indkalde medlemmerne til medlemsmøder når dette af bestyrelsen vurderes for påkrævet. På medlemsmøder kan der ikke træffes afgørelser. 

Regnskab

§22

DUPs regnskabsår følger kalenderåret.

§23

Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse opstillet af en revisor.

§24

DUPs midler kan kun anvendes til de i § 3 nævnte formål. 

§25

Finansieringen af DUPs aktiviteter udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering m.m. 

Forpligtelser

§26

For DUPs forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for DUPs forpligtelser. 

§27

DUPs forperson og kasserer kan råde over DUPs konti og økonomi under ansvar for den siddende bestyrelse.

§27, stk. 2

Forpersonen har fuldmagt til at udføre eller bemyndige en daglig leder til at udføre alle løbende forretninger, herunder forestå forhandlinger overfor andre organisationer, foreninger, myndigheder m.v. jfr. formålsbestemmelsen i §3. 

DUPs opløsning

§28

Opløsning af DUP kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.

§29

Til DUPs opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom. 

§30

DUPs evt. formue skal ved opløsning anvendes til de i § 3 nævnte aktiviteter. 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling 20. marts 2024